What Is A P-Value? – Clearly Explained | correlation coefficient คือ

by adminrecords
0 comment

What Is A P-Value? – Clearly Explained


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

What is a pvalue? This is a question many scientists do not know the answer to. In this video, I will clearly explain what a pvalue is.
Briefly, a pvalue refers to a probability value between 0 and 1. This pvalue value represents the probability of obtaining the observed difference (or a larger one) in the outcome measure of the sample, given that no difference exists between treatments in the population (the nullhypothesis is true).
THE ONLINE GUIDE
https://toptipbio.com/whatisapvalue/
HOW I CREATED THIS TUTORIAL (AFFILIATE LINKS)
Laptop https://amzn.to/38bB7JG
Microphone https://amzn.to/2OFn1sd
Screen recorder \u0026 editor https://techsmith.z6rjha.net/BQQkL
Whiteboard video software https://paykstrt.com/2073/38984
YouTube SEO https://www.tubebuddy.com/SHTeach
Software (Doodly)
FOLLOW US
Website https://toptipbio.com/
Facebook https://www.facebook.com/TopTipBio/
Twitter https://twitter.com/TopTipBio
AFFILIATE DISCLAIMER
Top Tip Bio is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to www.amazon.com. We will earn a commission from Amazon if a purchase is made through the affiliate links.

What Is A P-Value? - Clearly Explained

Hypothesis testing. Null vs alternative


👉🏻 Download Our Free Data Science Career Guide: https://bit.ly/3fC7rs5
👉🏻 BLACK FRIDAY SALE! Get fullyear access to a comprehensive, beginnerfriendly program at 72% off https://bit.ly/33cL1dn
There are four steps in datadriven decisionmaking. First, you must formulate a hypothesis. Second, once you have formulated a hypothesis, you will have to find the right test for your hypothesis.Third, you execute the test. And fourth, you make a decision based on the result.
Let’s start from the beginning. What is a hypothesis? Though there are many ways to define it, the most intuitive I’ve seen is:
“A hypothesis is an idea that can be tested.”
This is not the formal definition, but it explains the point very well. So, if I tell you that apples in New York are expensive, this is an idea, or a statement, but is not testable, until I have something to compare it with. For instance, if I define expensive as: any price higher than $1.75 dollars per pound, then it immediately becomes a hypothesis.
Alright, what’s something that cannot be a hypothesis? An example may be: would the USA do better or worse under a Clinton administration, compared to a Trump administration? Statistically speaking, this is an idea, but there is no data to test it, therefore it cannot be a hypothesis of a statistical test. Actually, it is more likely to be a topic of another discipline. Conversely, in statistics, we may compare different US presidencies that have already been completed, such as the Obama administration and the Bush administration, as we have data on both.
Generally, the researcher is trying to reject the null hypothesis. Think about the null hypothesis as the status quo and the alternative as the change or innovation that challenges that status quo. In our example, Paul was representing the status quo, which we were challenging.
► Consider hitting the SUBSCRIBE button if you LIKE the content: https://www.youtube.com/c/365DataScience?sub_confirmation=1
► VISIT our website: https://bit.ly/365ds
🤝 Connect with us LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/365datascience/
365 Data Science is an online educational career website that offers the incredible opportunity to find your way into the data science world no matter your previous knowledge and experience. We have prepared numerous courses that suit the needs of aspiring BI analysts, Data analysts and Data scientists.
We at 365 Data Science are committed educators who believe that curiosity should not be hindered by inability to access good learning resources. This is why we focus all our efforts on creating highquality educational content which anyone can access online.
Check out our Data Science Career guides: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaFfQroTgZnyQFq4nUfbw2vEopN3ULMb
HypothesisTesting Hypothesis Tutorial 365DataScience

See also  Office Tutorials - An Introduction to Graphing (Microsoft Excel 2010) | curve fitting คือ
See also  ซื้อคอมพิวเตอร์ให้เป็นใน 9 นาที สรุปเนื้อๆ เน้นๆ | วิธีเลือกซื้อคอมพิวเตอร์

Hypothesis testing. Null vs alternative

32206 หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย


32206 หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย

32206 หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย

การใช้สถิติสหสัมพันธ์ในงานวิจัย Correlation Analysis in Research


การใช้สถิติสหสัมพันธ์ในงานวิจัย Correlation Analysis in Research
ปัจจุบันมีงานวิจัยที่ใช้สหสัมพันธ์เป็นสถิติหลักน้อยมาก แต่ยังพบบ้าง
ในสาขาวิทยาศาสตร์ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ส่วนสายสังคมเป็น
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ในลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว หรือ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และการใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)
ในบางสถาบัน ประเด็นนำเสนอ การใช้สถิติสหสัมพันธ์ในงานวิจัย
จำแนกออกเป็น 9 ประเด็น ได้แก่ ชื่อ วัตถุประสงค์ สมมติฐาน กรอบแนวคิด
ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ การนำเสนอ การแปลผล และการอภิปรายผล
ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ได้มาจากการสำรวจเอกสาร วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ บทความวิชาการ พร้อมตัวอย่างบางส่วนจากเอกสารบทความที่ได้รวบรวมมา
โดย ดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, Thanut Wongsaichue, (Ph.D.)
เนื้อหาและคลิปที่ได้มีการ upload ไปแล้วมีรายละเอียดดังนี้
14. การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ทดสอบตัวอย่างอคติ
https://www.youtube.com/watch?v=YLhxsxzL74Q
13. การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ตัวแปรกลุ่ม/อันดับ
https://www.youtube.com/watch?v=Y7Wnqmj6taM
12. การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ด้วยโปรแกรม SPSS
https://www.youtube.com/watch?v=XiBTuEQGrsY
11. การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย ด้วยโปรแกรม SPSS
https://www.youtube.com/watch?v=nD1QykAeQo
10. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ โดยโปรแกรม SPSS
https://www.youtube.com/watch?v=0wl1N_2xSE4
9. การวิเคราะห์ถดถอย สมการกำลังสอง
https://www.youtube.com/watch?v=RosXctIu1S0
8. การวิเคราะห์ถดถอยพหุ สมการที่เหมาะสม
https://www.youtube.com/watch?v=maTIOg8qk5A
7. การทดสอบไคสแควร์ ด้วยโปรแกรม SPSS
https://www.youtube.com/watch?v=QbVu5ju0zLQ
6. การใช้สถิติไคสแควร์ในงานวิจัย ChiSquare in Research
https://www.youtube.com/watch?v=LLgwDAJHes
5. การวิเคราะห์ถดถอยพหุ หรือ Multiple Regression
https://www.youtube.com/watch?v=jEp0m8_89k
4. การวิเคราะห์ถดถอย Simple Regression
https://www.youtube.com/watch?v=qE_6D4gScs8
3. การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์_เฉลยแบบฝึกหัด
https://www.youtube.com/watch?v=e3VuLhsD_gc
2. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรม Excel
https://www.youtube.com/watch?v=4IWx82_uFQw
1. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
https://www.youtube.com/watch?v=Kc3m1l8aND0

See also  SONIC DỌN SƯƠNG SƯƠNG/ 72 VLOG / TÚ HOÀNG | สมัคร งาน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

การใช้สถิติสหสัมพันธ์ในงานวิจัย Correlation Analysis in Research

Correlation analysis


With the help of correlation analysis, the linear relationship between variables can be examined. The strength of the correlation is determined by the correlation coefficient, which varies from 1 to +1. This means that correlation analyses can be used to make a statement about the strength and direction of the relationship between two variables.
Interpret correlation
Positive correlation
A positive correlation exists when larger values of variable A are accompanied by larger values of variable B. Body size and shoe size, for example, correlate positively, resulting in a correlation coefficient that lies between 0 and 1, i.e. a positive value.
Negative correlation
A negative correlation exists when larger values of variable A are accompanied by smaller values of variable B. The product price and the sales volume usually have a negative correlation; the more expensive a product is, the lower the sales volume. In this case, the correlation coefficient lies between 1 and 0, i.e. it takes on a negative value.
More information on correlation analysis:
https://datatab.net/tutorial/correlation
And here is the online correlation calculator:
https://datatab.net/statisticscalculator/correlation

Correlation analysis

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

You may also like

Leave a Comment