8 คุณลักษณะ​อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ /KruSupid​🌿 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ เกณฑ์ การ ประเมิน คุณลักษณะ อัน พึง ประสงค์

by adminrecords
1 comment

8 คุณลักษณะ​อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ /KruSupid​🌿 | ข่าวทั่วไปรายวัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เกณฑ์ การ ประเมิน คุณลักษณะ อัน พึง ประสงค์ หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://recordsrecordsrecordsrecords.com/sports/ การกระทำ

8 คุณลักษณะ​อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ /KruSupid​🌿 และรูปภาพที่เกี่ยวข้องเกณฑ์ การ ประเมิน คุณลักษณะ อัน พึง ประสงค์

8 คุณลักษณะ​อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ /KruSupid​🌿

8 คุณลักษณะ​อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ /KruSupid​🌿


เกณฑ์ การ ประเมิน คุณลักษณะ อัน พึง ประสงค์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

#ครู #กิจกรรม #นักเรียน กิจกรรมโรงเรียนเน้นความรู้และความสามารถของนักเรียน และมีคุณสมบัติที่ต้องการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองของโลก 1. รักชาติ นับถือศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. ความซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักการเป็น ภาษาไทย 8. มีจิตสำนึก ประชาชนได้นำความรู้ทางวิชาการในการสอนทัศนศิลป์ระดับ ม.ปลาย มืออาชีพ มาทำคลิปพร้อมแอนิเมชั่นให้ดูน่าสนใจให้ครูนำไปใช้ และนักเรียนทบทวนได้ 1. สมรรถนะหลักของผู้เรียน 5 ประการ 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ 3. เนื้อหาและมาตรฐานการเรียนรู้ 4. คุณภาพของผู้เรียน 5. มาตรฐาน ตัวชี้วัด 6. แผนการจัดการเรียนรู้ ทัศนศิลป์-ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ – เดินตามรอยศิลปิน – Prot folio – บวรเรียนศิลปะไทยจากวัดใกล้บ้าน – ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก – ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 7. ส่งงานออนไลน์ 8. สร้างข้อสอบออนไลน์ 9. สร้างแบบสอบถามออนไลน์ 10. ฯลฯ กดติดตาม KruSupid​ ได้ที่ ลิงก์ ขอบคุณสำหรับคลิปวิดีโอ วิดีโอโดย จาก Pixabay Emilio Amador Pressmaster harabe 1001 fauxels

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

#คณลกษณะอนพงประสงคของผเรยน #ตามหลกสตรการศกษาขนพนฐาน #KruSupid.

#Art,#Idea,#Imagine,#Creative,#Pride,#Success,ทัศนศิลป์,คุณครู,นักเรียน,คุณ,คุณลักษณะ​อันพึงประสงค์,ชาติ,ศาสนา,พระมหากษัตริย์,กษัตริย์,ซื่อสัตย์สุจริต,สุจริต,ซื่อสัตย์,มีวินัย,ใฝ่เรียนรู้,อยู่อย่างพอเพียง,มุ่งมั่นในการทำงาน,รักความเป็นไทย,มีจิตสาธารณะ.

8 คุณลักษณะ​อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ /KruSupid​🌿.

เกณฑ์ การ ประเมิน คุณลักษณะ อัน พึง ประสงค์.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ เกณฑ์ การ ประเมิน คุณลักษณะ อัน พึง ประสงค์ ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

You may also like

1 comment

ปลา วิถีสัญจร Route 22/07/2021 - 12:16

ดีเยี่ยมครับทำดีเพื่อนประโยชน์ส่วนรวม แวะมาชมให้กำลังใจเพื่อนครับ

Reply

Leave a Comment