🔴#ทนายคลายทุกข์ ล่าสุด🔴( ซ่.า…ไม่ออก ! ) สว. กs่าง #ประยุทธ์ #รัฐบาล #บิ๊กตู่ #ทนายเดชา | รับ สมัคร นิติกร

by adminrecords
0 comment

🔴#ทนายคลายทุกข์ ล่าสุด🔴( ซ่.า…ไม่ออก ! ) สว. กs่าง #ประยุทธ์ #รัฐบาล #บิ๊กตู่ #ทนายเดชา


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

น้ำมัน น้ำมันแพง ไมค์ รุ้ง เพนกวิน ปิยบุตร ปลดแอก ก้าวไกล ปารีณา ยุบพรรค คนอีสาน กรรชัย ลิซ่า คณะราษฏรล่าสุด คลับเฮาส์ บิ๊กตู่ ประยุทธ์ จุรินทร์ พระมหาไพรวัลย์ มหาไพรวัลย์ล่าสุด มหาสมปอง มหาไพรวัลย์ ข่าวมหาไพรวัลย์ สิระล่าสุด ไพบูลย์ล่าสุด มงคลกิตติ์ ปารีณา สิระ ข่าวไพบูลย์ ประวิตร สิระ มหาสมปองล่าสุด ศรีสุวรรณล่าสุด ข่าวมหาสมปอง ธรรมนัสลงพื้นที่ คณะราษฏร เสรี เสรีพิศุทธ์ ประวิตร โคนันเมืองไทย เทพโพธิ์งาม อัจฉริยะล่าสุดวันนี้ ศรีสุวรรณ พระมหาสมปอง พระมหาไพรวัลย์ มหาสมปอง กลุ่มราษฏร ทนายเดชาล่าสุด ทนายคลายทุกข์ล่าสุด อนุทิน อัจฉริยะ ฝ่ายค้าน ข่าวการเมือง การเมือง ลุงตู่ ลุงป้อม พลังประชารัฐ ปลดแอกล่าสุด สิระล่าสุด บิ๊กตู่ พลังประชารัฐ ทักษิณาล่าสุด โทนี่ ไทยไม่ทน ภูมิใจไทย โทนี่ล่าสุด ทักษิณล่าสุด พปชร. ปารีณาล่าสุด ทักษิณ

See also  เรียนขับรถ simulator (Euro Truck Simulator 2) | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ เรียนขับรถ

🔴#ทนายคลายทุกข์ ล่าสุด🔴( ซ่.า...ไม่ออก ! ) สว. กs่าง #ประยุทธ์ #รัฐบาล #บิ๊กตู่ #ทนายเดชา

รับราชการ 10 ปี เงินเดือนเท่าไหร่


เงินเดือนข้าราชการ

รับราชการ 10 ปี เงินเดือนเท่าไหร่

รีวิวสอบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โหดมากๆ! จะได้กับเขาไหมน๊าาา? #กฟภ #สอบงานราชการ


สอบกฟภ สอบราชการ สอบรัฐวิสาหกิจ สอบราชการ

รีวิวสอบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โหดมากๆ!  จะได้กับเขาไหมน๊าาา? #กฟภ #สอบงานราชการ

(ท้องถิ่น 2560 : #นิติกรปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ


นิติกรปฏิบัติการ
คุณวุฒิการศึกษา
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย
เงินเดือนที่จะได้รับ 15,060 บาท
ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 2560
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
5. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
8. ประมวลกฎหมายอาญา
9. ความรู้เกี่ยวกับดำเนินการทางวินัย และทางคดีต่างๆ เช่น การสอบสวน
ข้อเท็จจริง การบันทึกการสอบสวน การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน เป็นต้น
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่
สมัครสอบ
แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ
=============================================
lazada : https://bit.ly/3iSODKr
=============================================
shopee : https://bit.ly/3EvVAJ4
=============================================
หนังสือเตรียมสอบ ท้องถิ่น 64
=============================================
lazada : https://bit.ly/3wM4xu0
=============================================
shopee : https://bit.ly/3nE2THI
=============================================
หนังสือเตรียมสอบ ก.พ.64
=============================================
lazada : https://bit.ly/2V1mBCE
=============================================
shopee : https://bit.ly/3jJhLTW
=============================================
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
พิจารณาของผู้บังคับบัญชา
1.2 ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบัญญัติ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
1.3 ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการ
ใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน
1.4 ตรวจทานความถูกต้องของสัญญา ร่างประกาศ คำสั่ง หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ
1.5 ดำเนินการทางคดีต่างๆ เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริง การติดตามหลักฐาน
การสืบพยาน เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานด้านนิติการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านนิติการให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการ
ดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว

See also  อาการทางจิตเวชยาเสพติดรุนแรง | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ สถาน ที่ บํา บัด ผู้ ติด ยา เสพ ติด
See also  สึนามิ ครั้งรุนแรงในไทย (ครบรอบ 12 ปี ) | สองยาม | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ สึนามิ ผลกระทบ

(ท้องถิ่น 2560 : #นิติกรปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบ |ตำแหน่งที่ได้ไปประจำการต่างประเทศเงินเดือน 80,000+++|ตำแหน่งธุรการ


กระทรวงการต่างประเทศ เสมียนทูต ประจำการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบ |ตำแหน่งที่ได้ไปประจำการต่างประเทศเงินเดือน 80,000+++|ตำแหน่งธุรการ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

You may also like

Leave a Comment