◣ มสธ.◢ 99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.1 แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง

by adminrecords
0 comment

◣ มสธ.◢ 99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.1 แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ | ข่าวทั่วไปรายวัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://recordsrecordsrecordsrecords.com/tech/ การกระทำ

◣ มสธ.◢ 99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.1 แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ และรูปภาพที่เกี่ยวข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง

◣ มสธ.◢ 99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.1 แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ

◣ มสธ.◢ 99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.1 แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ


ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

◣ คลิปวิดีโอการสอน 99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ▸ นี่ (ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเปิดสุโขทัยธรรมาธิราช ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของหลักสูตรได้ทาง ▸ หรือชมคลิปวิดีโอส่งเสริมหลักสูตรผ่าน ▸ ◣ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา 1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมือวิจัย เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 2) สามารถนำความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นแนวทางสำหรับวิทยานิพนธ์หรือหัวข้อโครงการวิจัย ◣ คลิปวิดีโอนี้ ▸ ประกอบด้วยการปฐมนิเทศ 1 รายวิชา และ 7 โมดูลการสอน รวม 41 บท ประกอบด้วย ◣ Module 00 การปฐมนิเทศรายวิชา (โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรัญญา ปุณณวัฒน์) บทที่ 0.0 หลักสูตรปฐมนิเทศ 99708 วิธีการวิจัยและเครื่องมือเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะกล่าวถึง การจำแนกเนื้อหาการเรียนรู้ สาระสำคัญของรายวิชา วัตถุประสงค์ของสื่อรายวิชา และวิธีการสอน สัดส่วนการให้คะแนนสอบปลายภาค กิจกรรมสัมมนาเสริมและสัมมนาเร่งรัด ◣ โมดูล 01 ความต้องการ การรวบรวมและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ (โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ วิยานนท์) ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ ส่วน 1.1 แนวคิดการพัฒนาระบบข้อมูล ส่วนของระบบ 1.2 แบบจำลองสารสนเทศ Sys tem Development Part 1.3 Gathering of Requirements and Analysis of Information Systems Part 1.4 Developing Information System by Object Oriented Part 1.5 Object-Based Analysis and Part 1.6 สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อกำหนดและการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ ◣ โมดูล 02 การออกแบบและการสร้างระบบสารสนเทศ (โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ วิยานนท์) ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 2.1 การออกแบบระบบสารสนเทศ ส่วนที่ 2.2 การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้แบบจำลอง ER ส่วนที่ 2.3 การออกแบบระบบสารสนเทศเชิงวัตถุ ส่วนที่ 2.4 การสร้างระบบสารสนเทศ ส่วนที่ 2.5 สถาปัตยกรรมแห่งการพัฒนา ของระบบสารสนเทศและส่วนที่ 2.6 กรอบงานสำหรับการสร้างระบบสารสนเทศ ◣ โมดูล 03 เครื่องมือและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ธรรมทอง) ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ บทที่ 3.1 ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน บทที่ 3.2 เสาหินและไมโครเซอร์วิส บท 3.3 เว็บแอปพลิเคชัน บทที่ 3.4 แอปพลิเคชันมือถือ ations บทที่ 3.5 เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน ส่วนที่ 3.6 ตัวอย่างภาษาสคริปต์พื้นฐาน ◣ โมดูล 04 หลักการจัดการเครื่องมือและการดำเนินงานโครงการ ICT (โดย อ. ดร. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์) ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 4.1 กรณีศึกษา : โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพบริการสายการบิน WestJet ส่วนที่ 4.2 กรณีศึกษา: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการสายการบิน jetBlue Airways ส่วนที่ 4.3 กรณีศึกษา: China Telecom Corporation, Ltd. โครงการสื่อสารในเขตหนานซาน เมืองเซินเจิ้น ส่วนที่ 4.4 กรณีศึกษา: บทโครงการระบบการจัดการโครงการใหม่ของ Coca-Cola 4.5 กรณีศึกษา: โครงการ AUSTIN ENERGY Billing System ส่วนที่ 4.6 กรณีศึกษา: NU SKIN โครงการระบบทรัพยากรบุคคลใหม่ ◣ โมดูล 05 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการและการพัฒนาระบบ ICT (โดย อาจารย์ประกิต แสงภา) ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ หมวด 5.1 มาตรฐานและประโยชน์และการนำไปปฏิบัติในระดับผู้พัฒนาและนายจ้าง หมวด 5.2 มาตรฐานและการวางแผนโครงการ บทที่ 5.3 มาตรฐานและข้อกำหนดของโครงการ สรุป ส่วนที่ 5.4 มาตรฐานการออกแบบซอฟต์แวร์และระบบ บทที่ 5.5 มาตรฐานด้านการพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์และระบบ ส่วนที่ 5.6 มาตรฐานสำหรับการพัฒนาตนเองและผลประโยชน์ในการทำงาน ◣ โมดูล 06 หลักการเขียน บทความวิจัย (โดย ศ.ดร.ธนรักษ์ ธีระมานคง ) ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ บทที่ 6.1 ความสำคัญ ลักษณะ และคุณภาพของการตีพิมพ์บทความ ส่วนที่ 6.2 ความสำคัญ ธรรมชาติ และคุณภาพของการเผยแพร่บทความ (ต่อ) ส่วนที่ 6.3 ขั้นตอนการเผยแพร่บทความวิจัย บทที่ 6.4 การจัดพิมพ์บทความวิจัย ส่วนที่ 6.5 การฉายบทความวิจัยและ โครงร่างบทความ ส่วนที่ 6.6 การเขียนแต่ละองค์ประกอบของบทความวิจัย ◣ โมดูล 07 หลักการการนำเสนอบทความและการวิจัยทางไอซีที (โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ วงษ์อมาตย์) ซึ่งสาระสำคัญประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ บทที่ 7.1 การเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่วนที่ 7.2 การเผยแพร่ข้อมูลอินโฟกราฟิก ส่วนที่ 7.3 อินโฟกราฟิก การนำเสนอ ตอนที่ 7.4 การใช้ Microsoft PowerPoint t o สร้างอินโฟกราฟิกนำเสนอข้อมูลงานวิจัย ผลิตโดย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU) —————————— — ————————————————– ติดตามรายการดีๆ ของ ◣ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ที่ ➊ เว็บไซต์ ▸ media.stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th ➋ Facebook และ YouTube ▸ STOU CHANNEL ———– —— —————————————————- —- —————- ▸ STOU CHANNEL [ Educational Channel for All ]
————————————————– — ———————————— .

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ https://recordsrecordsrecordsrecords.com/
แบ่งปันที่นี่

#มสธ #โมดล #ตอนท #แนวคดการพฒนาระบบสารสนเทศ.

มสธ.,stou,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,สำนักเทคโนโลยีการศึกษา,การศึกษา,บริการสังคม,ชุดวิชา,ระเบียบวิธีวิจัย,เครื่องมือพัฒนาระบบ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,ไอซีที,ict.

◣ มสธ.◢ 99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.1 แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ.

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

You may also like

Leave a Comment