แนวข้อสอบนิติกร กระทรวงมหาดไทย | ข้อสอบ นิติกร

by adminrecords
0 comment

แนวข้อสอบนิติกร กระทรวงมหาดไทย


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ฉันสร้างวิดีโอนี้ด้วยโปรแกรมสร้างภาพสไลด์ YouTube (http://www.youtube.com/upload)

แนวข้อสอบนิติกร กระทรวงมหาดไทย

\”นิติกร\”-มีกี่ประเภท/ทำงานอะไรบ้าง.?


\

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 [1/2] แอ๊คกรุ๊ป


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่ http://www.actcorner.com ชุดติวฟรีออนไลน์อีกมากมายที่ http://www.actsoi1.com

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 [1/2] แอ๊คกรุ๊ป

(ท้องถิ่น 2560 : #นิติกรปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ


นิติกรปฏิบัติการ
คุณวุฒิการศึกษา
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย
เงินเดือนที่จะได้รับ 15,060 บาท
ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 2560
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
5. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
8. ประมวลกฎหมายอาญา
9. ความรู้เกี่ยวกับดำเนินการทางวินัย และทางคดีต่างๆ เช่น การสอบสวน
ข้อเท็จจริง การบันทึกการสอบสวน การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน เป็นต้น
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่
สมัครสอบ
แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ
=============================================
lazada : https://bit.ly/3iSODKr
=============================================
shopee : https://bit.ly/3EvVAJ4
=============================================
หนังสือเตรียมสอบ ท้องถิ่น 64
=============================================
lazada : https://bit.ly/3wM4xu0
=============================================
shopee : https://bit.ly/3nE2THI
=============================================
หนังสือเตรียมสอบ ก.พ.64
=============================================
lazada : https://bit.ly/2V1mBCE
=============================================
shopee : https://bit.ly/3jJhLTW
=============================================
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
พิจารณาของผู้บังคับบัญชา
1.2 ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบัญญัติ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
1.3 ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการ
ใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน
1.4 ตรวจทานความถูกต้องของสัญญา ร่างประกาศ คำสั่ง หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ
1.5 ดำเนินการทางคดีต่างๆ เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริง การติดตามหลักฐาน
การสืบพยาน เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานด้านนิติการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านนิติการให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการ
ดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว

See also  แรงโน้มถ่วง : คิดวิทย์ (9 ก.พ. 64) | สารละลายเบส
See also  จะเป็นอย่างไรถ้าคุณไม่มีลายนิ้วมือ | ตรวจลายนิ้วมือ

(ท้องถิ่น 2560 : #นิติกรปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

See also  วิธีทำไข่เจียวให้หนานุ่ม ไม่อมน้ำมันและเนื้อไข่ไม่ยุบ เทคนิคง่ายๆที่คุณอาจมองข้าม l อร่อยพุง | เทปลอน

ติวท้องถิ่น ภาค ก. คณิต ข้อสอบเก่าปี 62 | EP.1


ติวท้องถิ่น ภาค ก. คณิต ข้อสอบเก่าปี 62 | (EP.1)
ท้องถิ่นภาค ก. ออกแบบไหน ต้องดู ใช้เป็นแนวการสอบท้องถิ่นปี 63 และ ปี 64
เตรียมสอบราชการท้องถิ่นห้ามพลาด
เอกสารประกอบการเรียน : https://bit.ly/3ijQLqD
สามารถดูวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมได้ทาง
FB : https://www.facebook.com/GoodBrainGB

ติวท้องถิ่น ภาค ก. คณิต ข้อสอบเก่าปี 62 | EP.1

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

You may also like

Leave a Comment