“พุ่งแรง-ถึงอกถึงใจ” พระราชทรรศนะ รัชกาลที่5 มีต่อ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

by adminrecords
9 comments

“พุ่งแรง-ถึงอกถึงใจ” พระราชทรรศนะ รัชกาลที่5 มีต่อ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ | ข่าวทั่วไปรายวัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://recordsrecordsrecordsrecords.com/ การกระทำ

“พุ่งแรง-ถึงอกถึงใจ” พระราชทรรศนะ รัชกาลที่5 มีต่อ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และรูปภาพที่เกี่ยวข้องพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

“พุ่งแรง-ถึงอกถึงใจ” พระราชทรรศนะ รัชกาลที่5 มีต่อ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

“พุ่งแรง-ถึงอกถึงใจ” พระราชทรรศนะ รัชกาลที่5 มีต่อ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์


พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

#kanalab #history #กรมหลวงราชบุรี เป็นช่องทางหนังสือเสียงรวบรวมความรู้ นิทานโบราณ ประวัติศาสตร์จากหนังสือ เรื่องเล่า ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ฉันหวังว่ามันจะง่ายต่อการฟัง เพลิดเพลินไปกับผลประโยชน์เพื่อไม่ให้สูญเสียเรื่องราวเหล่านี้ ขอบคุณแหล่งข้อมูลทั้งหมด ……………………………………………………….. ……… เราเป็นช่องทางการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนไม่มาก จึงสามารถบริจาคสนับสนุนได้ ช่องประวัติศาสตร์ สำหรับคนรักประวัติศาสตร์ “คาน่าแล็บ” ได้ทางลิงค์ paypal.me/kanalab เพื่อเป็นการสนับสนุนพวกเราต่อไป ขอบคุณทีมงาน Kana Laboratory .

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ https://recordsrecordsrecordsrecords.com/
แบ่งปันที่นี่

#พงแรงถงอกถงใจ #พระราชทรรศนะ #รชกาลท5 #มตอ #กรมหลวงราชบรดเรกฤทธ.

#ไทย,#โลก,#โบราณ,#จักรี,#สุโขทัย,#อยุธยา,#ธนบุรี,#รัตนโกสินทร์,#Kana,#คะน้า,#รัชกาล.

“พุ่งแรง-ถึงอกถึงใจ” พระราชทรรศนะ รัชกาลที่5 มีต่อ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์.

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

You may also like

9 comments

ฉันทวัฒน์ วนเมธิน 06/09/2021 - 16:27

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๔๑๗ ทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบกฎหมายและศาลในรัชกาลที่ ๕ อีกทั้งทรงวางรากฐานการศึกษาวิชากฎหมายสมัยใหม่ในประเทศไทย นักกฎหมายจึงยกย่องพระองค์ว่าทรงเป็นบิดาและปฐมาจารย์แห่งวงการกฎหมายไทย

ในปลายรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงลาออกจากราชการยุติธรรม ครั้นถึงรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนกรมพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ขึ้นเป็น “กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ พระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญไว้ในกระทรวงเกษตราธิการในรัชกาลที่ ๖ นั้นมีเป็นอเนกปริยาย

ตลอดเวลาที่ทรงกำกับดูแลกระทรวงเกษตราธิการ ได้ทรงมีผลงานที่เป็นคุณูปการต่อแผ่นดินหลายสถาน อาทิ ด้านการทะเบียนที่ดิน ทรงจัดระเบียบการทะเบียนที่ดินให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ด้วยการประกาศใช้พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๕๙ และพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๖๒

ด้านการปศุสัตว์ ทรงจัดตั้งโรงเรียนสัตวแพทย์ สังกัดกรมเพาะปลูก เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๗ และโปรดให้ริเริ่มการฉีดยาป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ณ บริเวณท้องที่ที่เกิดโรคระบาด เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ หรือใช้แรงงานสัตว์เพื่อการเกษตร

ด้านการชลประทาน พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ในคราวฝนแล้งจนขาดแคลนน้ำสำหรับเพาะปลูก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ และ พ.ศ. ๒๔๕๕ ว่าการที่จะบำรุงการเพาะปลูกให้ได้ผลดียิ่งขึ้นนั้น จำเป็นที่จะต้องอาศัยวิธีการทดน้ำในทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำโครงการทดน้ำสำหรับพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จนนำไปสู่การตั้งกรมทดน้ำ, การสร้างเขื่อนพระราม ๖ (เขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกของไทย) และการขุดคลองระพีพัฒน์ ซึ่งช่วยให้เกษตรกรจำนวนมากได้มีน้ำในการเพาะปลูก

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ มากระทั่งถึง พ.ศ. ๒๔๖๒ จึงได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาพักราชการ เนื่องจากประชวร และได้เสด็จไปประทับที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อรักษาพระองค์ กระทั่งสิ้นพระชนม์ที่กรุงปารีส เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔๖๓

Reply
The sun Pc 06/09/2021 - 16:27

ด้วยเหตุอันใด กรมหลวงราชบุรีฯ จึงได้ออกจากวังโดยไม่กราบบังคมทูล ร 5 ครับ

Reply
Rajjharnon Ong-art 06/09/2021 - 16:27

สวัสดีครับ
อยากใหัแอดมินทำพระราชบุตรในรัชกาลที่ ๔ ที่ทรงกรม ด้วยครับ
ขอบคุณครับ

Reply
Sophon Buapheng 06/09/2021 - 16:27

👍👍👍

Reply
ธัญกมล รอดวินิจ 06/09/2021 - 16:27

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Reply
Wasana Lovely 06/09/2021 - 16:27

สวัสดีคะ แอด

Reply
แดนสรวง จําแนกมิตร 06/09/2021 - 16:27

น้อมรําลึกในพระกรุณาธิคุณใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย #ขอบคุณสําหรับความรู้ดีๆครับ

Reply
รังสรรค์ เจริญลาภ 06/09/2021 - 16:27

บิดาแห่งกฏหมาย​ไทย

Reply

Leave a Comment