พิธีประสาทปริญญา ม.รังสิต ประจำปี 2563 [ บ่าย ] | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ พิธี ประสาท ปริญญาบัตร

by adminrecords
0 comment

พิธีประสาทปริญญา ม.รังสิต ประจำปี 2563 [ บ่าย ] | ข่าวทั่วไปรายวัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พิธี ประสาท ปริญญาบัตร หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: เรา การกระทำ

พิธีประสาทปริญญา ม.รังสิต ประจำปี 2563 [ บ่าย ] และรูปภาพที่เกี่ยวข้องพิธี ประสาท ปริญญาบัตร

พิธีประสาทปริญญา ม.รังสิต ประจำปี 2563 [ บ่าย ]

พิธีประสาทปริญญา ม.รังสิต ประจำปี 2563 [ บ่าย ]


พิธี ประสาท ปริญญาบัตร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

[ ช่วงบ่าย ] มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีรับปริญญา ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน สำหรับปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากอาคารนันทนาการจำนวน 5,105 คน มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานฯ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญาโท และบัณฑิต ตามลำดับดังนี้ • บัณฑิตวิทยาลัย: 1:06:11 ปริญญาเอก ในนิเทศศาสตร์. เทคโนโลยีสารสนเทศ นิติศาสตร์ เอกในภาวะผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง เอกรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาอาชญวิทยาและการบริหารยุติธรรม 1:09:19 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสังคม เทคโนโลยี การเขียนบทและการผลิตภาพยนตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ นิติศาสตร์ ภาควิชาบัญชีดนตรี หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ การสอนการทูตและการต่างประเทศ ภาควิชาการเมืองและการกำกับดูแล วิศวกรรมชีวการแพทย์ เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล สาขาวิชาภาวะผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สองภาษา หลักสูตร Computer Arts อาชญวิทยาและการบริหารยุติธรรม บริหารธุรกิจ (นานาชาติจีน) ปริญญาตรี 1:17:40 • คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 1:21: 07 • คณะทัศนมาตรศาสตร์ 1:22:57 • คณะเทคนิคการแพทย์ 1:27:58 • คณะเทคโนโลยีรังสี 1: 28:05 • วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1:32:13 • คณะนิติศาสตร์ 1:34:26 • คณะเศรษฐศาสตร์ 1:36:22 • วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 2:04:49 • C วิทยาลัยนวัตกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะนวัตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอาหาร 2:09:35 • คณะรัฐศาสตร์ 2:15:14 • สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 2:16:05 • วิทยาลัยนานาชาติ 2: 29:35 • China International College ขอแสดงความยินดีกับปริญญาเอก ปริญญาโท และบัณฑิตทุกคน ———————————————- เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยรังสิต : Facebook University รังสิต : .

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ recordsrecordsrecordsrecords.com
แบ่งปันที่นี่

#พธประสาทปรญญา #มรงสต #ประจำป #บาย.

ม.รังสิต,rsu,มหาวิทยาลัยรังสิต,มรังสิต,คลิป.

พิธีประสาทปริญญา ม.รังสิต ประจำปี 2563 [ บ่าย ].

พิธี ประสาท ปริญญาบัตร.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ พิธี ประสาท ปริญญาบัตร ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

You may also like

Leave a Comment