(ท้องถิ่น 2560 : #นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ขอบข่าย ของ นันทนาการ

by adminrecords
0 comment

(ท้องถิ่น 2560 : #นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | ข่าวทั่วไปรายวัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขอบข่าย ของ นันทนาการ หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://recordsrecordsrecordsrecords.com/ การกระทำ

(ท้องถิ่น 2560 : #นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ และรูปภาพที่เกี่ยวข้องขอบข่าย ของ นันทนาการ

(ท้องถิ่น 2560 : #นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

(ท้องถิ่น 2560 : #นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ


ขอบข่าย ของ นันทนาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Sports Action Developer วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอื่นระดับเดียวกันในสาขาการศึกษาหรือพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา, นันทนาการ, การจัดการกีฬา การฝึกอบรมกีฬาและการจัดการที่จะได้รับเงินเดือน 15,060 บาท ขอบเขตเนื้อหาอ้างอิงการเปิดสอบปี 2560 1. แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) 2. ความรู้ทั่วไปด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 3 . ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนวิเคราะห์ การเตรียมโครงการ และการกำหนดแผนพัฒนากีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและจริยธรรมในการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 5. ความรู้ด้านนันทนาการ – ผู้นำนันทนาการ – นันทนาการชุมชน – การจัดการนันทนาการ – นันทนาการในสถานที่ต่างๆ – การจัดกิจกรรมนันทนาการรูปแบบต่างๆ 6. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะการปฏิบัติ” ของตำแหน่ง สมัครสอบ #แนวข้อสอบนักพัฒนากีฬา ข้อสอบฝึกหัด หนังสือสอบ ข้อสอบท้องถิ่น 64 ภาค ก. ตรวจสอบได้ที่นี่ค่ะ หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ทำงานเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับเริ่มต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ส่งเสริมและพัฒนากีฬาภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ทำในด้านต่างๆ ดังนี้ : 1. ปฏิบัติการ 1.1 รวบรวม เรียบเรียง จัดเตรียมข้อมูลวิชาการเบื้องต้น วิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการวางแผน โครงการ หรือแนวทางการกำหนดมาตรฐานและการพัฒนากีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1.2 สำรวจ รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ศึกษา สรุป จัดทำรายงาน รวมทั้งประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการวิจัยในการวางแผน การจัดทำหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การพัฒนากีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 1.3 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการดำเนินการพัฒนากีฬาเพื่อรองรับการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ สื่อ การจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ ,เอกสารทางวิชาการและสื่อต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา เตรียมแผนพัฒนาคุณภาพการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 1.5 เข้าร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านกีฬา การพัฒนากิจกรรมนันทนาการ และการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1.6 มีส่วนร่วมในการเฝ้าติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรม และสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนากีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา 1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนในการหาวิธีพัฒนากีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การวางแผนงานที่รับผิดชอบร่วมกันดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อดำเนินการตามเป้าหมายและผลสำเร็จที่กำหนด 3. การประสานงาน 3.1 ประสานงานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกทีมหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและความสำเร็จตามที่กำหนด 3.2 การชี้แจง และให้รายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. บริการ 4.1 ให้คำปรึกษาและให้บริการวิชาการขั้นพื้นฐานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเยาวชนและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ตอบคำถามเกี่ยวกับการพัฒนากีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 4.3 อำนวยความสะดวกในการพัฒนากีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

#ทองถน #นกพฒนาการกฬาปฏบตการ #คณวฒการศกษา #ขอบเขตเนอหาทออกสอบ.

Vlog,สอบ,กพ,ท้องถิ่น,ข้าราชการ,สอบราชการ,วิธีสมัคร,การสอบราชการ,วิชาที่ใช้สอบ,ความรู้ที่ต้องใช้,คุณวุฒิการศึกษา,เงินเดือน,ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ,หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก,ลักษณะงานที่ปฏิบัติ,นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ,พลศึกษา,วิทยาศาสตร์การกีฬา,นันทนาการ,การบริหารจัดการกีฬา,การฝึกและการจัดการการกีฬา.

(ท้องถิ่น 2560 : #นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ.

ขอบข่าย ของ นันทนาการ.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ ขอบข่าย ของ นันทนาการ ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

You may also like

Leave a Comment