การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 18 ก.ย.63 | สมัครงานสิ่งแวดล้อม 2562

by adminrecords
0 comment

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 18 ก.ย.63


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 18 ก.ย.63

พบเศรษฐีใหม่ ! เปิดภาพเหรียญ 10 บาทปีหายาก ที่เพจดังรับซื้อ 7 แสน | เล่าข่าวข้น | ช่วง 1 | TOP NEWS


ทักษิณเพื่อไทยเปิดประเทศTOPNEWS
ติดตามข่าวคลิปเด่นได้ที่ : https://bit.ly/TOPKhaodenxSubYT
.
ดาวน์โหลด APP : TOP NEWS : http://onelink.to/c68pbd
.
โฆษณาติดต่อ (คุณติ๊ก)
worarak@topnews.co.th
0816490178
.
ติดตามข่าวสารจากทางเราได้ จากทุกๆ ช่องทาง
กล่อง PSI, INFOSAT, GMMZ, IPM , CSAT, TIK , 3BB, TOT ช่องหมายเลข 77 , AIS ช่องหมายเลข 658
.
Website : https://www.topnews.co.th
FB : https://bit.ly/FBTOPTV
IG : https://bit.ly/IGTOPTV
Twitter : https://bit.ly/TWTOPTV
Line : https://bit.ly/LINExTOPTV

พบเศรษฐีใหม่ ! เปิดภาพเหรียญ 10 บาทปีหายาก ที่เพจดังรับซื้อ 7 แสน | เล่าข่าวข้น | ช่วง 1 | TOP NEWS

บริษัทสิงห์เปิดรับสมัครงานวุฒิ.ป.6ขึ้นไป ค่าเเรง400บาท/วัน สวัสดิการดี


See also  Vlog วันเสาร์ของนักเรียนประจำ PCSHSCR+ตื่นกี่โมง?+ซักผ้ายังไง? | Poppap | จุฬาภรณ ชลบุรี

ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครงาน บริษัทสิงห์รับสมัครงาน รับสมัครงานวุฒิป6ขึ้นไป หางาน สมัครงาน

บริษัทสิงห์เปิดรับสมัครงานวุฒิ.ป.6ขึ้นไป ค่าเเรง400บาท/วัน สวัสดิการดี

(ท้องถิ่น 2560 : #นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ


นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
คุณวุฒิการศึกษา
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา
สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร
วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา
สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์ทางทะเล
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่จะได้รับ 15,060 บาท
ขอบเขตเนื้อหาอ้างอิงการเปิดสอบ ปี 2560
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535
5. ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
6. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานคุณภาพน้ำ
มาตรฐานคุณภาพอากาศ เป็นต้น
7. ความรู้ในกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริม
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ภาวะโลกร้อน
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่
สมัครสอบ
แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
=============================================
lazada : https://bit.ly/3iWC3d5
=============================================
shopee : https://bit.ly/3Bm8uqN
=============================================
หนังสือเตรียมสอบ ท้องถิ่น 64
=============================================
lazada : https://bit.ly/3wM4xu0
=============================================
shopee : https://bit.ly/3nE2THI
=============================================
หนังสือเตรียมสอบ ก.พ.64
=============================================
lazada : https://bit.ly/2V1mBCE
=============================================
shopee : https://bit.ly/3jJhLTW
=============================================

See also  Tsunami หนึ่งในคลิปที่ถูกบันทึกไว้ สึนามิที่ไทย 2004 | การเกิดสึนามิในประเทศไทย

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล
ข้อมูลและการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุง
นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
1.2 ช่วยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และเสนอความเห็นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
1.3 ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
1.4 ร่วมศึกษา ประสานการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีและกำหนดมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานคุณภาพน้ำ มาตรฐานคุณภาพอากาศ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อนำไปใช้เป็นมาตรฐาน
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.5 ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะ นิเวศวิทยา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ
เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอในแก้ปัญหา ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบ
1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน เครือข่ายประชาชน อาสาสมัคร องค์กรเอกชน
ต่างๆ มีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้ท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบมีสิ่งแวดล้อม
ที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดไว้
1.7 วินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงตรวจเหตุเดือดร้อน
รำคาญอันเนื่องมาจากมลภาวะ เพื่อนำเสนอแนวทางทางแก้ไขและสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนผู้เสียหาย
1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำแนะนำ ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม แก่ส่วนราชการ
หน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทำสถิติ รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ
งานวิชาการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณากำหนดและ
ปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวกับงาน
วิชาการสิ่งแวดล้อม

See also  รายการ POLICE TALK : พิสูจน์หลักฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา EP2 | หน่วยพิสูจน์หลักฐาน

(ท้องถิ่น 2560 : #นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

รวมข้อสอบ ท้องถิ่น ม.บูรพา (สำหรับคนมีเวลาน้อย)


สนใจ​ หนังสือ​ท้องถิ่น​ 64 1, 500​ ข้อ​ คลิก
http://m.me/yodtutor
สั่งทาง shopee คลิก มีเก็บปลายทาง
https://shopee.co.th/product/65824131/10763401042?smtt=0.658255871636443311.9
ติวสอบครู สอบท้องถิ่น ติวสอบครูผู้ช่วย

รวมข้อสอบ ท้องถิ่น ม.บูรพา  (สำหรับคนมีเวลาน้อย)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

You may also like

Leave a Comment